Obchodní podmínky

Použité termíny:

 • Uživatel – koncový zákazník, která objednal nebo užívá službu.
 • Poskytovatel – provozovatel služeb IT & WP HOST s.r.o., IČO: 06001637 dále viz kontakt.

Vytvoření objednávky na naše služby i samotné užívání služeb se řídí těmito pravidly:

 • Uživatel může využívat služeb serveru v souladu s těmito pravidly.
 • Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky a potvrzuje, že je považuje za řádnou smlouvu vytvořením objednávky.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo:
  1. Okamžitě pozastavit stránky, které obsahují nevhodný obsah – např. warez, cracks, porno, erotiku, viry.
  2. Zablokovat přístup k serveru IP adrese uživatele, který soustavně porušuje podmínky provozu serveru.
  3. Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě přetěžování serveru, nebo využívání služby pro jiný účel, než je služba určena.
  4. Okamžitě pozastavit nebo znepřístupnit webové stránky, pokud se jejím prostřednictvím šíři viry, trojské koně a jiné červy.
  5. Ukončit provoz služby při nedodržení podmínek spolupráce.
  6. Zrušit přijatou objednávku, nelze-li ji z technických důvodů zpracovat (např. registrace domén nesplňující podmínky registrace domén).
  7. Provádět vlastní zálohy uživatelovo dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
  8. Informovat uživatele o službách poskytovatele na poskytnutou emailovou adresu.
  9. Zasílat informace uživateli formou SMS (informace o stavu objednávky, změna nastavení služeb, atd.)
 2. Uživatel musí:
  1. Při registraci a odběru služeb uvádět pravdivé údaje, dojde-li ke změně je povinen změnu nahlásit.
  2. Dodržovat tyto podmínky.
  3. Sledovat webovou prezentaci https://www.wp-hosting.cz a informovat se o možných odstávkách, výpadcích a změnách v nastavení služeb.
 3. Uživatel nesmí:
  1. Publikovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony ČR a EU.
  2. Publikovat obsah obsahující erotické, nelegální software a jiné materiály (warez, crack, hacks stránky, nelegální MP3, viry a filmy).
  3. Své stránky používat jako distribuční server či download server.
  4. Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž.
  5. Vytvářet na svém účtu freehosting a freemailové schránky.
  6. Rozesílat prostřednictvím serveru nevyžádanou poštu (SPAM), obchodní sdělení a hromadné emaily.
  7. Vytvářet rozsáhlé foto/video galerie (galerie větší než 2GB celkem).
  8. Využívat hosting pro jiné účely než pro provoz webových stránek na systému WordPress
  9. Úmyslně zatěžovat server.
 4. Poskytovatel se zavazuje:
  1. Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně vyjma vyšší moci (soudy, policie).
  2. Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky.
  3. Informovat uživatele o porušení mírných části pravidel před provedením sankcí (např. datový tok, nevhodný obsah, atd.).
  4. Vrátit uživateli peníze ve formě kreditu za dobu výpadku poměrem z částky za zaplacenou službu, které uživatel může využít na další služby.
  5. Informovat klienta o změnách parametrů pro správnou funkčnost služeb (např. email, sms, blog).
  6. Informovat klienta o plánovaných údržbách na webových stránkách www.wp-hosting.cz. Údržba a servisní zásahy nejsou brány jako výpadek služeb.
 5. Uživatel se zavazuje:
  1. Že bude využívat služby pouze pro redakční systém WordPress.
  2. Učiní maximální kroky k zabezpečení svého webu, aby nedocházelo ke zneužití webových stránek (neošetřeny známé chyby).
 6. Poskytovatel nenese zodpovědnost:
  1. Za obsah prezentace na stránkách uživatele.
  2. Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb.
  3. Za nefunkčnost služeb při změně IP adresy serveru u domén, které nejsou pod naší správnou DNS záznamů.
  4. Za způsobené škody při obnovení dat ze zálohy při havárii provozního serveru.
  5. Za špatnou funkčnost webu dojde-li k napadení nezabezpečeného webu (např. absence zabezpečení, neaktualizované pluginy a šablony).
 7. Prodloužení služeb:
  1. Služby jsou prodlouženy na základě přijetí platby na další období (1 rok, není-li smluveno jinak).
  2. Po expiraci služeb poskytovatel není povinen prodloužit služby.
  3. Obnovení dat i hostingu (musí být prodlouženo na další období) po expiraci se řídí doplňkovým ceníkem.
  4. Prodloužením služeb uživatel souhlasí s aktuálními obchodními podmínky a podmíneky provozu služeb.
 8. Platby:
  1. Přijaté platby jsou nevratné v případě, že již byla provedena služba (např. registrace domény, aktivace služby).
  2. V případě, že uživatel přestane službu využívat, nemá nárok na vrácení ani poměrné částky z platby.
  3. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele není nárok na vrácení poměrné částky.
  4. U placených operací s doménovým jménem není možné požadovat navrácení částky při odstoupení od smlouvy.
  5. U plateb, kde je služba provedena jednorázově, není možné nárokovat platbu zpět při odstoupení od smlouvy – např. registrace domén, generování certifikátů, jednorázově provedené služby.
 9. Transfer domény:
  1. Objednání transferu doménu může provést pouze vlastník doménového jména či osoba pověřená.
  2. Pro úspěšné provedení transferu domény je nutné zaslat platné auth-id, popř. potvrdit souhlas s převodem registrátorovi.
  3. Pokud uživatel neposkytne potřebnou součinnost při transferu jeho domény (a to při max. 3 pokusech či 14 dnech nevýřízení transferu) je nutné transfer objednat znovu.
 10. Další ustanovení
  1. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce (uživatel, programátor, webmaster, administrátor) počítačového systému zákazníka.
  2. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytovaných služeb v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele.
  3. Zákazník umožní poskytovateli používat své logo a označení pro marketingové účely jako referenci.
  4. Poskytovatel zodpovídá za případné způsobené škody do výše měsíčního paušálu.
  5. Služba je vždy hrazena předem na účet poskytovatele. Není-li řádně služba předplacena, poskytovatel si vyhrazuje právo službu přerušit. V takovémto případě neodpovídá za možné škody, které vzniknou zákazníkovi v tomto důsledku.
  6. Další doplňkové služby se řídí aktuálním ceníkem na webových stránkách https://www.wp-hosting.cz.
 11. Ukončení služeb
  1. Pokud jsou dns záznamy nasměrovány na jiný server, kde je aktivní (web či mail) hosting, je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit služby na serverech, aby nedocházelo ke kolizi v doručování obsahu.
  2. Není-li řádně služba prodloužena a uhrazena, je služba považována za ukončenou.
  3. K ukončení služeb může dojít na základě zásadu vyšší moci.
  4. Při soustavném porušování podmínek provozu služeb či zákonů ČR a EU.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Aktualizováno: 23.4.2017